ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τη διαδικασία διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και εξετάζονται θέματα που αφορούν τη διοικητική και εποπτική λειτουργία (προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία/καθοδήγηση, έλεγχος) των επιχειρήσεων, τη διοίκηση λειτουργιών, την καινοτομία και διαχείριση οργανωτικών αλλαγών κλπ.. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων ως διαδικασίας προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων της.

Κωδικός: 766194
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις