ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τις βασικές έννοιες και τους στόχους της έρευνας αγοράς. Ορίζει τη μεθοδολογία της έρευνας και περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησής της. Αναλύει τις μεθόδους ποιοτικής έρευνας, τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις σε βάθος. Αναλύονται οι προβολικές τεχνικές και οι τεχνικές παρατήρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα στάδια σχεδιασμού μιας έρευνας, στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, στις μεθόδους δειγματοληψίας, στις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Κωδικός: 766193
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις