Στρατηγικό Marketing

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

 

Τίτλος Μαθήματος

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

 

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Περιβάλλον της επιχείρησης, προγραμματισμός και επιδιώξεις ειδικές και γενικές του Marketing, η αγορά και ο καταναλωτής, η αξία της επιχείρησης.

Το προϊόν, η υπηρεσία, οι στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής, ο καταναλωτής ως σύγχρονο υποκείμενο της κατανάλωσης, η παραγωγή στο τοπικό και διεθνές περιβάλλον, η άρθρωση της σχέσης αξιοποίησης, η περιουσιακή αξία.

Κατάστρωση στρατηγικών, αξιολόγηση, έλεγχος αποτελεσμάτων, η διαλεκτική συσχέτιση με την αγορά, συστήματα και σχέσεις ανατροφοδότησης.

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

 

Δεξιότητες διαμόρφωσης και αξιολόγησης στρατηγικών Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της σχέσης προσαρμογής και ανάπτυξης της επιχείρησης στη δυναμική της αγοράς.

 

Skills upon the formulation and evaluation of Marketing strategies concerning the firm’s adaptation and the developmental relationship in the market dynamics.

 

  • Μαθησιακοί στόχοι

 

Ανάπτυξη μαθησιακών ικανοτήτων που σχετί

Περισσότερα  
Κωδικός: 766191
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις