ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η κάλυψη βασικών θεμάτων διοίκησης, οργάνωσης & προγραμματισμού τεχνικών έργων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός συνδυάζονται βασικές γνώσεις της διοίκησης και διαχείρισης έργων με την εξέταση πρακτικών προβλημάτων και την εφαρμογή μεθοδολογιών και εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με χρήσιμες εφαρμογές στη διοίκηση και διαχείριση έργων.

Κωδικός: 487112
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις