Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Γεώργιος Καμπουρίδης

Περιγραφή

Η μηχανολογία είναι η επιστήμη των υλικών, των συστημάτων παραγωγής και των κατασκευών. Το μάθημα της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών επιχειρήσεων ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις, και την λειτουργία των επιχειρήσεων στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες θα κληθούν να εργαστούν.

Κωδικός: 465125
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ενότητες

Αναλύονται ο ρόλος του manager και οι βασικές θεωρίες του management.

Αναλύονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις της ηγετικής συμπεριφοράς

Η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης, θέματα εξετάσεων παρελθόντων εξεταστικών περιόδων

Προσδιορισμός του ρόλου του επιχειρηματία και της επιχείρησης ως ανεξάρτητης οντότητας στα πλαίσια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ανάλυση της επιχείρησης ως ανοικτό σύστημα. Διάκριση των επιχειρήσεων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Η ενότητα αναλύει την σχέση των εταιριών με την κοινωνία. Ορισμός και δράσεις Κοινωνικής ευθύνης. Πρότυπο ISO 26000

Η απόδοση των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των εργαζομένων. Αναλύονται μέθοδοι υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων των οικονομικών οργανισμών

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια σημαντική διαδικασία στην λειτουργία των οργανισμών αλλά και στις προσωπικές επιλογές. Αναλύονται μεθοδολογίες λήψης και αξιολόγησης αποφάσεων

Η δημιουργία ομάδων εργασίας στην επιχείρηση αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές δημιουργίας αποδοτικών ομάδων στα πλαίσια επίτευξης κοινών στόχων.

Οι διαφωνίες αποτελούν σημαντικό μέρος όχι μόνο της επαγγελματικής μας ζωής αλλά και της καθημερινότητάς μας. Η ενότητα αναλύει την φύση των αντιπαραθέσεων και ο τρόπος αντιμετώπισης πρός όφελος του εργασιακού κλίματος και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφση αποδίδεται στην επίλυση των διαφωνιών με την κατανόηση και εφαρμογή του μοντέλου ηγεσίας Blake-Mouton.

Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της γνώσης και οι συνθήκες αγοράς εργασίας στο ελληνικό και Ευρωπαϊκό οιοκονομικό χώρο

Μελέτη των παραγόντων και των συντελεστών οι οποίοι καθορίζουν την παραγωγικότητα των επιχειρηματικών οργανισμών

Οι αλλαγές είναι αναπόσπαστο κομμάτι και αναγκαιότητα κάθε οργνανισμού ο οποίος επιδιώκει την επιβίωσή του. Η επιτυχής διαχείρηση των αλλαγών που επιβάλλει το ανταγωνιστικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις είναι μία συνεχής αναζήτηση. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι παράγοντες που δημιουργούν τις αλλαγές αλλά κυρίως ο τρόπος αντιμετώπισής των.

Ημερολόγιο