Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

User Registration

Student
Login as a different user:
Εγγραφή νέου χρήστη με Ακαδημαϊκό Λογαριασμό (Uregister)
Teacher
New Account Request  with:
Εγγραφή νέου χρήστη με Ακαδημαϊκό Λογαριασμό (Uregister)