Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Registriereung eines Benutzers

Studenten
Als anderer Benutzer einwählen:
Εγγραφή νέου χρήστη με Ακαδημαϊκό Λογαριασμό (Uregister)
Dozenten
(Antrag)  mit:
Εγγραφή νέου χρήστη με Ακαδημαϊκό Λογαριασμό (Uregister)